Studieplan for NLP Practitioner

Her finner du detaljert studieplan for trinn 1 hos MetaResource.

Tilbake til informasjon og påmelding NLP Practitioner

NLP Practitioner – frittstående og avsluttende. Del 1 av Coachutdanningen

1. Om NLP

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering og er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Det er en type psykologi som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre alle våre ressurser. Den hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Dette kan være tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier. NLP metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene vi ønsker eller trenger for å nå våre mål.

Nevro – fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og berøring.

Lingvistisk – fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord gir resonans.

Programmering – fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

Grunntanken og forutsetningene i NLP er;

 • Vi opplever ikke verden som den er – vi opplever en modell av verden.
 • Respekt og empati for andre menneskers modell av verden.
 • Det er jeg som styrer mitt sinn og dermed mine resultater.
 • Det eksisterer kun tilbakemeldinger, ikke feiltagelser.
 • Betydningen av din kommunikasjon viser seg i den respons du får.
 • Det er en positiv hensikt bak enhver atferd.
 • Mennesker har alle de ressurser de har bruk for, for å nå sine mål.
 • Fleksible mennesker og organisasjoner har et fortrinn fremfor mindre fleksible.
 • Motstand er et tegn på utilstrekkelig rapport.
 • Enhver situasjon inneholder flere valgmuligheter, så hvis noe ikke virker – gjør noe annet.

NLP Practitioner er første skritt i vår Coachutdanning og må være gjennomført og bestått innen coachutdanningen tar til. NLP gir oss den nødvendige kunnskapen om mennesket, dets atferd, følelser og tanker og danner derfor fundamentet i vår coachutdanning.

Hva er NLP

Hvorfor NLP

2. Mål for NLP Practitioner utdanningen

Utdanningen skal gi deltakerne innsikt i og kunnskap om seg selv. Fokus er selvutvikling og de jobber grundig med seg selv og sin egen ledelse. Dette igjen setter dem i stand til å skille mellom sitt og andres, som er en forutsetning for, for eksempel å kunne være en god coach, leder, forelder osv.

Deltakerne vil blant annet tilegne seg:

 • Innsikt i menneskers måte å tenke, føle og handle på
 • Klarhet i egen situasjon og valgmuligheter
 • Metoder til å virkeliggjøre sine mål og ønsker
 • Mange verktøy du kan bruke til å skape forandringer
 • Evnen til å skape gode relasjoner
 • Evnen til å forbli ressurssterk, uavhengig av situasjon og ytre påvirkning
 • Kunnskap om bruk av metaforer
 • Evnen til å bruke språket med eleganse og presisjon
 • Evnen til å kommunisere klart og tydelig med kraft og til å bruke språket som en problemløsnings faktor.
 • Kunnskap om hvordan vi åpner for våre ressurser og oppdager sitt potensial Evnen til å motivere seg selv og andre og gi livet et mer positivt perspektiv
 • Teknikker og metoder som endrer uønskede vaner hos seg selv og andre
 • Teknikker som bidrar til å mestre følelser og skape trygghet i seg selv.
 • Evnen til å elicitere strategier
 • Evnen til å forene motstridende parter, deler eller interesse

 

3. Målgrupper

 • Enkeltpersoner som er opptatt av egenutvikling og ønsker å komme i gang med forandring i livet sitt og få ny inspirasjon sammen med likesinnede. De er villige til å gjøre det som trengs for å få det til.
 • Bedrifter som ønsker meningsfylte incentives, videreutdanning og lederutvikling for sine ansatte.
 • Offentlige etater og institusjoner som ønsker et sterkt terapeutisk redskap
 • Bedrifter, organisasjoner og grupper som har spesiell eller profesjonell interesse innen mellommenneskelig relasjon og kommunikasjon.
 • Enkeltpersoner som ønsker å fortsette på en coach utdanning

 

4. Utdanningens varighet og art

Utdanningen har en varighet på ca fem måneder, fordelt på fire samlinger fordelt på fire, fire, fire og to dager.
Det blir satt opp kollokviegrupper, og det anbefales at dere møtes mellom hver samling for å øve på stoffet. Det vil være noe egenstudie; lesing, refleksjon og innsending av noen skriftlige oppgaver, samt en skriftlig prøve.

Læreprosessen involverer en aktiv deltakelse slik at deltakerne kan utforske ideer på en strukturert måte i interaksjon med andre. Teori og praksis vil gå hånd i hånd og sikre en progressiv utvikling av ressurser og kompetanse.

Deltakerne vil bli utfordret på å utvide sin tenkemåte, sin atferd og sine holdninger for å utvikle sin menneskelige kompetanse.

 

5. Sertifisering

Etter gjennomført studium samt evaluering vil deltakerne bli sertifisert til internasjonal standard i NLP. Våre trenere er godkjent av og har lisens fra the Society of NLP, skapt i 1979 av Richard Bandler og John Grinder. En internasjonal godkjent sertifisering vil si at du kan fortsette å studere NLP hos hvem som helst i verden.

Bakgrunn for evaluering er innleverte caser som viser progressen til deltakerne. I tillegg skal de demonstrere følgende ferdigheter etter endt utdanning:

 • ha respekt for andre menneskers modell av verden
 • vise fleksibilitet og en evne til å «gjøre noe annet»
 • vise evne til å etablere og bevare rapport
 • kunne pace og leade både verbalt og ikke verbalt
 • kunne kalibrere sansebaserte opplevelser
 • kunne bruke representasjonssystemer verbalt og iakttakelsesmessig
 • kunne gi sansebasert, konstruktiv tilbakemelding
 • kunne bruke Meta modellen målrettet
 • kunne bruke Milton modellen
 • kunne skape metaforer
 • kunne anvende ankring og situasjonsbestemte ankringsteknikker
 • kunne bruke submodalitetsarbeid
 • kunne evaluere en situasjon fra minst 3 forskjellige synsvinkler
 • kunne skifte chunk nivå etter behov
 • kunne sette økologiske mål for seg selv, og nå dem
 • kunne hjelpe andre med å løse interne eller eksterne konflikter
 • kunne forene motstridende parter, interesser eller deler
 • kunne elicitere strategier
 • kunne bruke språklige formuleringer til å hjelpe andre med å komme i kontakt med sine ressurser

 

6. Innhold

Utdanningen inneholder blant annet følgende læreprosesser:

 •  utvide sin tenkemåte, sin atferd og sine holdninger
 • bli god til å lede seg selv
 • oppnå større indre frihet
 • skape et bedre forhold til seg selv og andre mennesker
 • bli god til å kommunisere
 • utvikle sin menneskelige kompetanse
 • frigi egne ressurser

 

7. Anbefalt litteratur under utdanningen

Forfatter og boktittel:

 • Trine Åldstedt: Alt sitter i hodet
 • Richard Bandler: Get the Life you Want
 • Richard Bandler, John Grinder: From Frogs to Princes / Fra frosk til prins
 • Richard Bandler: Magic in action
 • Anthony Robbins: Ubegrenset kraft
 • Kirsten Fauken: Gi sjelen vinger!

Eget kompendium dekker pensumet i utdanningen og litteratur ovenfor er kun anbefalt. En av bøkene leses og bokrapport skrives fra den.

 

8. Fagplan

Innføring i NLP

 • Forutsetninger
 • Arbeidsmodell
 • Historie
 • Innlæringsstrategier

Modell av verden

 • Hvordan vi tolker våre opplevelser.
 • Overbevisninger.
 • Ulike filter som filtrerer informasjonsflyten til hjernen.
 • Hvordan ytre påvirkninger danner vår sannhet.

Kommunikasjonsmodell

Rapport

 • Skape god kontakt i alle relasjoner.

Representasjonssystemer

 • De fire ulike personlighetstypene.
 • Språklig uttrykk og kommunikasjon
 • Trening i gjenkjennelse av representasjonssystemer.

Kalibrering

 • Gjenkjenne andre personers ulike sinnestemninger
 • Nonverbal atferd
 • Sansebasert eller tankelesing

Chunking

 • Bli oppmerksom på abstraksjonsnivåer.
 • Tilpasning av språket til andres forutsetninger

Submodaliteter

 • Hva som avgjør vår indre modell av verden og hvordan vi opplever den ytre verden.
 • Ulike teknikker som endrer begrensende overbevisninger og uønsket atferd
 • Teknikker for å endre sin persepsjon

Kur for fobier

 • Teknikk som endrer følelser omkring traumer og fobier.

Ord og submodaliteter

 • Betydningen av våre språklige mønster
 • Løse problemer ved hjelp av lingvistikken

Naturlig problemløsning

 • Hvordan vi kan bringe tidligere erfaringer med å løse problemer enkelt og lett inn i fremtidige situasjoner.

Avbalansering av oppfattelsesposisjoner

 • Hvordan vi kan se tingene fra en annen synsvinkel og få et helhetssyn på situasjoner, problemer og kommunikasjonsflyt.

Frigjøring fra avhengigheter

 • Teknikk for å frigjøre seg fra mennesker, ting og situasjoner som man føler seg avhengig av.

Ankring

 • Hvordan ulike stimuli utløser følelser
 • Få tilgang til indre ressurser
 • Hvordan reklameverden bruker anker
 • Chaining – endre sinnstilstander ved hjelp av ankring

Logiske nivåer

 • Identifisere hvor et gitt problem hører hjemme. Et viktig verktøy i lederutvikling, undervisning og psykoterapi.

Metamodellen

 • Modell som skaper større forståelse mennesker imellom.
 • Språklige mønstre som innhenter informasjon, utvider grenser og endrer betydning.
 • Gjenkjenne språklige mønstre og utfordre dem i den hensikt å utvide ens modell av verden
 • Mål
 • Formulere mål, gjenkjenne hindringer, finne løsninger og lage handlingsplaner
 • SMARTØF modellen oppnå suksess ved hjelp av målsetting.

Verdier

 • Hvordan våre verdier bestemmer hva som er viktig for oss, hvordan de motiverer oss og styrer oss i bestemte retninger.

Stressmestring

 • Hvordan endre stress til ressurser

En reise i våre liv

 • Verdens mest brukte teknikk for å endre begrensende overbevisninger og emosjoner som utløser reaksjoner som er overdrevne i forhold til begivenheten som utløser de.
 • Oppfattelser av tid som et lineært fenomen.
 • Hvordan sinnet strukturerer tid.
 • Hvordan tiden påvirker vår måte å treffe beslutninger på.
 • Hvordan skape sin egen fremtid

Strategier

 • Strukturer innen atferdsstrategier
 • Endre uhensiktsmessige strategier
 • Strategiendring, beslutningsstrategi, innlæringsstrategi, motivasjonsstrategi.
 • Walt Disney’s kreativitetsstrategi.

Reframing

 • Finne ressurser i det som skjer. Endre betydningen i vår oppfattelse av hendelser.
 • Ulike personlighetsdeler
 • Visuell Squash, teknikk for å integrere ulike personlighetsdeler og endre selvsaboterende atferd.

Forhandling

 • Oppnå enighet ved å få kontakt med verdien, motivasjonen og intensjonen bak forslagene for å skape vinn – vinn situasjoner både på den profesjonelle og den private arena.
 • Strategier i konflikthåndtering.

Konstruktiv tilbakemelding

Milton Modellen

 • Oppkalt etter den kjente hypnoterapeuten Milton Erickson. Modellen brukes til å hjelpe andre i å komme i kontakt med sine egne ressurser og til å finne løsninger.
 • Lage meditasjoner og ved hjelp av Milton modellen.
 • Metaforer som problemløsningsverktøy.