§ 1 Virkeområde
MetaResource AS er et internasjonalt og nasjonalt anerkjent kompetansesenter, ledende innen NLP, coaching og hypnose. Godkjent i The Society of NLP – Dr. Richard Bandler og Den Norske Coach Forening.

Dette reglementet gjelder for utdanning ved Metaresource AS og omfatter studiene:
• NLP Practitioner
• NLP Master Practitioner
• NLP Coach

§ 2 Avsluttende prøve
Med avsluttende prøve menes i denne forskriften skriftlig og/eller muntlig prøve i et emne, presentasjon av praktisk oppgave, demonstrasjon av egen ferdighet eller innlevert rapport.

§ 3 Ordinær avsluttende prøve
Er den prøveorden som avholdes i semesteret.

§ 4 Utsatt avsluttende prøve
Avsluttende prøve for studenter som hadde gyldig fravær på tidspunkt for ordinær avsluttende prøve. Gyldig fravær er sykdom med legeerklæring eller annen uforutsett hendelse.
Utsatt avsluttende prøve gjennomføres i neste påfølgende utdanningsforløp og er avgiftsbelagt. Det gis kun anledning til å gå opp til utsatt avsluttende prøve en gang.

§ 5 Ny avsluttende prøve
Avsluttende prøve for studenter som ikke bestod siste ordinære avsluttende prøve. Ny avsluttende prøve skal tas samtidig som det arrangeres utsatt avsluttende prøve i neste påfølgende utdanningsforløp. For studenter i pågående forløp, arrangeres utsatt avsluttende prøve etter avtale. Ordningene er avgiftsbelagt.

§ 6 Krav til bestått utdanning
For alle tre utdanningsforløp kreves at studentene viser faglig progresjon gjennom utdanningsperioden. Faglig progresjon vurderes ved at gjennomgått stoff integreres og at kunnskapen tas i bruk.

For alle tre utdanningsforløp kreves tilstedeværelse i undervisningen på minimum 90%.

NLP Practitioner:
• Bestått avsluttende skriftlig prøve
• Bestått innleverte oppgaver
• Bestått innlevert bokrapport
• Bestått demonstrasjon av ferdighet

NLP Master Practitioner:
• Bestått innlevert modelleringsoppgave
• Gjennomført og dokumentert 20 timer coaching på medstudenter
• Mottatt og dokumentert 20 timer coaching som coachee av medstudenter
• Bestått demonstrasjon av ferdighet gjennom framføring av modellering

NLP Coach
• Bestått innlevert faglig fordypningsoppgave
• Gjennomført og dokumentert 125 timer coaching*
• Fullført mentorløp inkludert to opptak av coachingsesjoner *
• Bestått demonstrasjon av ferdighet

*Praksistimene og mentorforløpet har tidsfrist 1 år regnet fra siste modul.

§ 7 Sensur; vurdering av bestått utdanning
Ansvarlig trener sensurerer og vurderer alle krav som kreves for å bestå utdanningen.
Ved vurdering til bestått utdanning på NLP studiene, vil studentene bli sertifisert til internasjonal standard i NLP; godkjent og på lisens fra The Society of NLP – Dr. Richard Bandler.

Etter fullført og bestått utdanning samt dokumentert praksis, kvalifiserer det til sertifisering som Certified Coach etter standard fra Den Norske Coach Forening (DNCF). Her vil rutinen endres etter innføring av Norsk bransjestandard for Coaching fra 2011.

Ved vurdering til ikke bestått utdanning, gis studenten normalt adgang til å ta ny avsluttende prøve, jfr § 5.

§ 8 Rett til å fortsette studiet
Forutsetningen for å fortsette på utdanningsforløpet er fullførte obligatoriske oppgaver, faglig progresjon og bestått avsluttende prøve fra foregående utdanning.

Det er ikke anledning til å fremstille seg til avsluttende prøve i samme emner mer enn to ganger. I så tilfelle må studiet tas på nytt.

§ 9 Ikrafttredelse
Retningslinjene trer i kraft fra 1. januar 2009